Hài: Xem khách sạn của bác Lú

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225662

Hài: Xem khách sạn của bác Lú

Hài: Xem khách sạn của A. Lú. Những ai thích diễn thì tới khách sạn nhà tớ diễn nè, đảm bảo không bị lộ & bị dân chúng chửi?!

Khách sạn của tôi đấy !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.