Công an Việt Cộng cũng theo “phản động” rồi, đi xe máy cờ VNCH

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1226824

Công an Việt Cộng cũng theo "phản động" rồi, đi xe máy cờ VNCH

Vietbf.com Công an Việt Cộng cũng theo "phản động" rồi, đi xe máy cờ VNCH. Nhiều chiếc xe máy ở VN được sơn màu vàng 3 sọc đỏ. Trong những chiếc đó công an Việt Cộng cũng dùng.

Gần đây, trước sự tuyên truyền về chính nghĩa của VNCH, nhiều người Việt trở nên yêu thích lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Lá cờ đại diện cho sự nhân đạo đầy tính nhân bản được phổ biến rộng rãi. Nhiều nhà sơn cửa VNCH, nhiều người trẻ yêu thích mặc áo màu vàng 3 sọc đỏ, sơn xe nền vàng 3 sọc đỏ và cả công an cũng không ngoại lệ, đi xe máy cờ VNCH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.