Video: Xem chủ trì chùa Ba Vàng giảng đạo:” Phải mất tiền mới có Phúc !”

https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1232362

Video: Xem chủ trì chùa Ba Vàng giảng đạo:" Phải mất tiền mới có Phúc !"

Click image for larger version Name: quanchucvc3vang (7).jpg Views: 0 Size: 95.5 KB ID: 1354422

https://www.youtube.com/watch?v=4OAdSEKwMZI

Xem chủ trì chùa Ba Vàng giảng đạo:" Phải mất tiền mới có Phúc !". Những điều hay lẽ phải Đức Phật truyền dạy con người đều trở nên méo mó qua miệng tên ma tăng này!

Click image for larger version Name: quanchucvc3vang (4) (1).jpg Views: 0 Size: 59.6 KB ID: 1354423

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.